Podmínky - Leskros Sady 4/4 - finále 22. října 2022

Ačkoliv se chceme především sejít a užít si adrenalin a skvělou atmosféru závodu, budeme vyžadovat základní pravidla v zájmu pohody a zdraví psů, běžců, hladkého průběhu organizace závodu a zachování všech principů tohoto sportu.

 PRAVIDLA ÚČASTI

 1. Závodník nese osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 2. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 3. Závodník může startovat vícekrát v rámci závodu, pokud to dovoluje harmonogram
 4. Pro každý start je nutná samostatná registrace
 5. Vícenásobné starty nejsou cenově zvýhodněny.
 6. V případě vícenásobných startů zodbovídá závodník za to, že si na jednotlivé starty vezme správné startovní číslo a čip.
 7. Rozhodující je věk běžce v den závodu.
 8. Účastník ve věku do 18 let, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku, a nebo musí zákonný zástupce na místě souhlas podepsat.
 9. Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 10. Učastník je povinen řídit se na trase pokynů pořadatele.
 11. Účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 12. Účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 13. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 14. Na akci dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby pořadatele.
 15. Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 16. Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.
 17. Je na odpovědnosti závodníka dostavit se včas na start - stapvený na startovní listině nebo v harmonogramu
 18. Kategorie můj 1. závod je určena pro začátečníky, nebo mladé psi k vyzkoušení závodní atmosféry. Není oceněna věcnými cenami, ale pouze medailí
 19. Běžecké boty s hřeby jsou v závodě přísně zakázány. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.
 20. Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového hramonogramu.
 21. Pořadatel se bude vždy řídit platnými vládními opatření, závodník je povinen tato opatření rovněž na závodě respektovat.

 PRAVIDLA HODNOCENÍ seriálu

 1. Závodník získává za každý svůj start body za umístění ve své kategorii.
 2. Získané body jsou sčítány do celkového hodnocení seriálu
 3. Závodník se umisťujě tím lépe, čím více bodů získal
 4. Do celkového hodnocení se započítávají 3 nejlepší bodové zisky v rámci všech závodů seriálu.
 5. Ve výsledcích seriálu budeme vyhlašovat kategorie: CANICROSS ŽENY, CANICROSS MUŽI, BĚH ŽENY, BĚH MUŽI. JUNIOŘI BĚH, JUNIOŘI CANICROSS
 6. Závodník tedy může v různých závodech startovat v různých kategoriích a body se mu budou sčítat, pokud budou kategorie spadat do stejné skupiny - CANICROSS ŽENY, CANICROSS MUŽI, BĚH ŽENY, BĚH MUŽI. JUNIOŘI BĚH, JUNIOŘI CANICROSS - může tedy například změnit váhovou kategorii psa nebo délku trasy.
 7. Závodník může být v rámci seriálu hodnocen ve více kategoriích - tedy může se umístit například v Běhu i v canicrossu.
 8. Závodník může startovat vícekrát v rámci jednoho závodu a body budou započítány do celkového hodnocení.
 9. LESKROS chariťák není počítán do výsledků seriálu.

 PRAVIDLA TÝMOVÉ VÝZVY

 1. Do týmové výzvy se závodník přihlásí při registraci zadáním názvu týmu
 2. Všichni závodníci z jednoho týmu musí zadat název týmu stejně
 3. Závodník získává za každý svůj start body za umístění ve své kategorii.
 4. Získané body jsou sčítány týmu
 5. Tým získává body za každý start svého člena, čím lépe se člen umístí, tím více bodů tým získá
 6. Tým s nevyšším počtem bodů na konci seriálu získá putovní trofej a dřevěnou památeční trofej
 7. Druhý a třetí tým získají dřevěnou památeční trofej

   REGISTRACE a objednaný merch

 1. Registrace je možná pomocí on-line registrační formulář na internetových stránkách Pořadatele a/nebo místech určených Pořadatelem.
 2. Objednaný merch je nutné si vyzvednout na závodě, pořadatel není povinen merch posílat a nebo upomínat závodníka k jeho vyzvednutí
 3. Velikost objednaného merche lze změnit nejpozději 14 dní před akcí
 4. Zaslání startovního balíčku poštou není možné
 5. Závodník je povinen dostavit se k přejímce startovních balíčků včas a s dostatečným předstihem, nejlépe 30 minut před koncem přejímky
 6. Čas přejímky jednotlivých závodů je stanoven v informacích k jednotlivým závodům, čas přejímky se může lišit u jednotlivých závodů
 7. Po konci přejímky již nebude startovní balíček vydán.
 8. Závodník je povinen dbát pokynů pořadatele a přinést k přejímce pořadatelem vyžádané dokumenty
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci závodníka

   ZRUŠENÍ ČI PŘEVOD ZAPLACENÉ REGISTRACE

 1. Pouze v případě přírodní katastrofy či jiných neovlivnitelných událostí jako je například epidemie  může dojít k přesunu či zrušení závodu, v takovém případě se startovné vrací za podmínek stanovených pořadatelem.
 2. Zaplacené startovné není možné vrátit, pokud nedošlo ke změně propozic, data či zrušení závodu ze strany pořadatele
 3. Závodník má právo na převod svého startovného na jiný závod ze série Leskros 2022, popř. na jinou osobu ZDARMA do konce registrací online.
 4. Startovné není možné převést na závod, který ještě nemá spuštěné registrace.
 5. Převod startovného na jinou osobu lze provést na místě za poplatek 50 Kč
 6. V případě převodu na levnější závod se případný vzniklý přeplatell startovného nevrací.
 7. V případě převodu startovného na dražší závod je nitné doplatit vzniklý rozdíl 

   PŘEREGISTRACE

  Online přepis závodníka či změna kategorie je možný e-mailem NA ZC.OKSECEMAHEBZOR@OFNI  předem vždy nejpozději do ukončení online registrací. Poté až na místě s poplatkem 50 Kč

 CANICROSSOVÁ PRAVIDLA

 1. Každý pes může běžet pouze jednou
 2. Rozhodující je váha psa v den závodu
 3. Závodník se může sám rozhodnout startovat ve vyšší váhové kategorii, ale ne s těžším psem v nižší váhové kategorii
 4. Závodník nemusí startovat se stejným psem ve všech závodech seriálu.
 5. Závodník může v canicrossu startovat vždy pouze s jedním psem - neplatí v případě, běží - li s každým psem zvlášť s různými registracemi
 6. Psi, kteří se účastní závodu, musí být staří nejméně 12 měsíců.
 7. Povinná výbava: Postroj, sedák, vodítko s amortizérem s maximální délkou 2 m v nataženém stavu // BEZ POVINNÉ VÝBAVY NEBUDE MOŽNÉ PUSTIT ZÁVODNÍKA NA TRASU, POVINNOU VÝBAVU JE ZÁVODNÍK POVINEN PŘINÉST K REGISZTRACI K PŘEKONTROLOVÁNÍ //
 8. Běžecké boty s hřeby jsou v závodě přísně zakázány. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací. 
 9. Závodů se nesmí účastnit feny po 30 dni březosti a do 6 týdnů po porodu.
 10. Na trase závodu je nepřípustý jakýkoli projev agrese a mlže být trestán diskvalifikací.
 11. ZA AGRESIVITU SE POVAŽUJE: Napadení psa jiným psem, štípnutí, kousknutí, ale rovněž jakýkoli jiný nežádoucí tělesný kontakt psa s druhým psem
 12. Start s košíkem je povolen, agrese ale nebude v žádném případě tolerována ani při použití košíku
 13. Hrubé zacházení se psem nebude tolerováno a bude trestáno diskvalifikací.
 14. Je nutné zamezit kontaktu mezi psi především při předbíhání 
 15. Rychlejší závodník má na trati vždy přednost - pomalejší závodník povinen umožnit předběhnutí
 16. Rychlejší závodník nesmí ohrozit závodníka, kterého předbíhá a je povinen závodníka slovně včas upozornit, že ho bude předbíhat.
 17. Nedojde li k uporoznění předbíhaného, a předbíhaný pes projeví agresi, nemusí následně být protest uznán.
 18. Volné pobíhání psů v prostoru závodu i na trati je zakázáno - pes musí být vždy na vodítku.
 19. Závodník je povinen dbát na pořádek v místě parkování na startu a uklízet po sobě a svých psech.
 20. Každý pes musí mít platná povinná  očkování. Splnění veterinárních podmínek je nezbytné.
 21. Závodník je povinen mít platý očkovací průkaz s sebou.
 22. Všichni účastníci se řídí zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.
 23. Běžec vždy musí následovat stopu psa.
 24. Každý závodník odpovídá za dostatečnou kondici svého psa pro zdolání náročnosti závodu a připravenost psa na dané podmínky
 25. Pes musí být vždy před závodníkem, maximálně na jeho úrovni, nikdy ne za závodníkem. Tažení psa může být trestáno diskvalifikací.
 26. Start háravých fen je povolen, v případě informace od závodníka je možné zařadit fenu na konec startovního pole
 27. Závodník je povinen ohlídat si čas svého startu.
 28. V případě prošvihnutí startu se může závodník dostavit na start v některé z mezer mezi kategoriemi, které jsou jasně zřetelné ze startovní listiny, nebo na konci startů. V takovém případě startuje po domluvě se startérem, který musí mít dostatek času pečlivě zaznamenat startovní čas. 
 29. V případě startu v jiný než předem daný startovní čas již neručíme za správnost změření času.

 PRAVIDLA mčr border kolií

 1. Pro účastníky MČR Border kolií platí stejná pravidla, jako pro ostatní účastníky závodu
 2. Registrace do MČR Border kolíí probíhá online zaškrtnutím pole "chci se účastnit MČR Border kolíí"
 3. Registrovat se je možné rovněž dodatečně požadavkem na e-mail zc.oksecemahebzor@ofni , a to nejpozději do středěční půlnoci před závodem, nebo poté na místě za příplatek 50 Kč
 4. Novou registraci je možné udělat i na místě v den závodu
 5. Účastník MČR musí u registrace uvést celé jméno svého psa, které je uvedeno v průkazu původu.
 6. MČR Border Kolíí se mohou účastnit pouze Border kolie s průkazem původu
 7. Závodník je povinen mít kopii průkazu původu s sebou na závodě a na pokyn pořadatele je povinen průkaz původu předložit
 8. Vyhlášení MČR BORDERKOLIÍ proběhne v KATEGORIÍCH CANICROSS NA 4,8 KM ŽENY, MUŽI A JUNIOŘI (kategorie nebudou děleny dle váhy psa)
 9. Titul Mistra republiky, vicemistra republiky a 2. vicemistra republiky bude udělen v kategorii canicross na 4,8 km muži a canicross na 4,8 km ženy
 10. Vyhlášeni budou vždy první 3 v kategorii
 11. Každý závodník participující v Mistrovství bude hodnocen zároveň i v klasických kategoriích závodu Leskros sady.

   PODÁNÍ PROTESTU

 1. Bude možné na každém závodě v čase stanoveném pořadatelem (po doběhu všech účastníků a před vyhlášením). Po tomto stanoveném čase se již výsledek protestu neodrazí ve výsledcích (avšak stále může dojít alespoň k poučení o znění pravidel či správném chování na trase). Pro podání protestu bude nutné vyplnění formuláře a zaplacení poplatku 200 Kč. Poplatek bude vrácen závodníkovi v případě uznání protestu. Ve formuláři bude nutné identifikovat osobu jménem nebo startovním číslem. Při řešení problému bude nutná přítomnost obou stran. Obě strany budou pořadatelem 3x mikrofonem vyzvány k dostavení k vyřešení problému. Nepřítomnost jedné strany bude brána jako souhlas
 2. PRO UZNÁNÍ A ŘÁDNÉ PŘEZKOUMÁNÍ PORUŠENÍ PRAVIDEL JE TŘEBA - nezávislého očitého svědka, videozáznam nebo přiznání k prohřešku.
 3. PENALIZACE: bude stanovena pořadatelem dle závažnosti prohřešku

 BĚŽECKÝ A CANICROSSOVÝ KODEX

 1. Naše závody se řídí jednoduchými pravidly běžeckého a canicrossového fair play, k přečtení na BĚŽECKÝ KODEX CANICROSSOVÝ KODEX