Ačkoliv se chceme především sejít a užít si adrenalin a skvělou atmosféru závodu, budeme vyžadovat základní pravidla v zájmu pohody a zdraví psů, běžců, hladkého průběhu organizace závodu a zachování všech principů tohoto sportu.

PRAVIDLA ZÁVODU - PRO BĚŽCE I CANICROSSAŘE

 1. Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 2. Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 3. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 4. Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 5. Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 6. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
 7. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 8. Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 9. Na akcích dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby Pořadatele.
 10. Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.
 11. Je na odpovědnosti závodníka dostavot se včas na start - stapvený na startovní listině nebo v harmonogramu
 12. kategorie můj 1. závod je určena pro začátečníky, nebo mladé psi k vyzkoušení závodní atmosféry. Není oceněna věcnými cenami, ale pouze medailí.

  PRAVIDLA VIRTUÁLNÍHO LESKROSU

  1. Zaslané záznamy budou průběžně namátkově kontrolovány.

  2. V případě nedodržení pravidel, může kdokoliv nahlásit výsledek kteréhokoli závodníka, pomocí nahlášení špatných výsledků. Chybně nahraný výsledek bude opraven organizátoremnelegitimní záznam může být smazán, nebo bude závodník dotázán k dodání více podkladů o svém běh

  3. Běháme fair play, proto předpokládáme, že dodržování pravidel je základ a spoléháme na poctivost našich závodníků. Hlavní účel tohoto závodu není být za každou cenu první, ale prověřit svou kondičku, zazávodit si a změřit své síly se ostatními závodníky.

  4. Uběhnutá vzdálenost nemůže být kratší, než na kterou se závodník přihlásil.
  5. Pokud závodník uběhne delší trasu, než na kterou se přihlásil, nelze přepočítávat čas

  6. V rámci fair play nesmí být naklesané metry větší nežli nastoupané o více nežli 50%

  7. Při minimálně 100 nastoupaných metrech nebude již hodnocen poměr mezi nastoupanými a naklesanými metry

  8. Povrch trasy Leskrosu pro všechny kategorie bez psa musí být alespoň z 50% trail

  9. Povrch trasy Leskrosu kategorií se psem musí být minimálně 90% trail

  10. Závod je možné zaběhnout kdykoli od 16.4. do 18.4.

  11. Závod musí být měřen jakýmkoli sporttestrem - například hodinkami nebo aplikací v telefonu

  12. Povolené jsou všechny mobilní aplikace a sportovní hodinky měřící pomocí GPS - pozor, fitnes náramky často měří dle průměrné délky a počtu kroku, měří tedy nepřesně a nemusí být uznány - mohlo by se stát že reálně uběhnete mnohem méně, než jste zamýšleli, a budete mít kratší čas.

  13. Aktivita musí obsahovat: Uběhnutou vzdálenost a celkový nebo uplynulý čas aktivity. U kohokoli si můžeme vyžádat, a musí nám poté být dodány - naklesané/nastoupané metry a mapa trasy.

  14. Čas aktivity nesmí být během závodu pauzován.

  15. Výsledky musí být nahrány do půlnoci 18.4. pomocí formuláře zde na webu v sekci NAHRAJ VÝSLEDKY - Budeme od tebe chtít čas, za který si uběhl svůj závod a screenshot aktivity z aplikace, kterou sis závod změřil - obrázek

  16. Povoleno je i více přihlášek jednoho závodníka

  17. Stejná aktivita nesmí být použita jako výsledek pro více přihlášek jednoho závodníka

  18. Kategorii můj první závod canicross je možné absolvovat i s mladým psem. Kategorie je určena pro začátečníky a mladé psy a není oceněna. Pokud se účastní závodník, který již běhá závody, je to na jeho svědomí, zda-li se chce skutečně poměřovat se začátečníky.

  19. Junioři a děti startují se souhlasem zákonného zástupce a je nutný doprovod dospělého. Hranici minimálního věku necháme na zvážení a zodpovědnosti rodičů, maximální věk je 17 let.

  20. Každý závodník musí zhodnotit svůj zdravotní stav a selským rozumem rozhodnout, zdali je schopný se účastnit virtuálního závodu.

  21. Každý závodník může běžet svojí trasu vícekrát. Rozhodující je záznam, který nám zašle pomocí formuláře pro nahrávání výsledků

  22. Veškeré nahrané výsledky jsou veřejné, včetně zaslaných screenshotů.

  23. Při registraci souhlasíte s podmínkami GDPR Rozběháme Česko

  24. Na virtuálním závodě nebude podávám protest - toto nahrazuje nahlášení výsledku závodník

  25. Dokončením a zaplacením registrace souhlasíte s pravidly závodu

  26. PRAVIDLA ETAPOVÉHO ZÁVODU

 1. Pro etapový závod platí všechna pravidla uvedena výše jako pravidla závodu.
 2. Závodník musí odběhnout všechny etapy etapového závodu
 3. Závodník nemůže během závodu změnit kategorii
 4. Závodník  používá stejné startovní číslo pro všechny etapy
 5. Závodník v takegorii canicross musí odběhnout všechny etapy se stejným psem
 6. Závodník v kategorii canicross musí odběhnot všechny etaky se psem

PODÁNÍ PROTESTU

 1. Bude možné na každém závodě v čase stanoveném pořadatelem (po doběhu všech účastníků a před vyhlášením). Po tomto stanoveném čase se již výsledek protestu neodrazí ve výsledcích (avšak stále může dojít alespoň k poučení o znění pravidel či správném chování na trase). Pro podání protestu bude nutné vyplnění formuláře a zaplacení poplatku 100 Kč. Poplatek bude vrácen závodníkovi v případě uznání protestu. Ve formuláři bude nutné identifikovat osobu jménem nebo startovním číslem. Při řešení problému bude nutná přítomnost obou stran. Obě strany budou pořadatelem 3x mikrofonem vyzvány k dostavení k vyřešení problému. Nepřítomnost jedné strany bude brána jako souhlas
 2. PRO UZNÁNÍ A ŘÁDNÉ PŘEZKOUMÁNÍ PORUŠENÍ PRAVIDEL JE TŘEBA - nezávislého očitého svědka, videozáznam nebo přiznání k prohřešku.
 3. PENALIZACE: bude stanovena pořadatelem dle závažnosti prohřešku

REGISTRACE

 1. Registrace je možná skrz on-line registrační formulář na internetových stránkách Pořadatele a/nebo místech určených Pořadatelem.
 2. Velikost objednaného trička nelze dodatečně změnit.
 3. Zaslání startovního balíčku poštou není možné
 4. Závodník je povinen dostavit se k přejímce startovních balíčků včas a s dostatečným předstihem, nejlépe 30 minut před koncem přejímky
 5. Čas přejímky jednotlivých závodů je stanoven v informacích k jednotlivým závodům, čas přejímky se může lišit u jednotlivých závodů
 6. Po konci přejímky již nebude startovní balíček vydán.
 7. Fronty přejímky jsou označeny a členěny podle abecedy příjmení závodníka i podle kategorií - závodník je povinen stoupnout si do správné fronty

V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ

 1. Závodník má právo na převod svého startovného na jiný závod ze série Leskros, popř. na jinou osobu ZDARMA do středy před závodem. Zaplacené startovné není možné vrátit.
 2. V případě přírodní katastrofy či jiných neovlivnitelných událostí jako je jakákoliv epidemie (př. chřipková) se startovné za zrušený závod nevrací. Pořadatel se bude snažit případně změnit datum závodu

PŘEREGISTRACE

 1. Online přepis závodníka, změna trasy možná e-mailem NA ZC.OKSECEMAHEBZOR@OFNI  předem vždy nejpozději do ukončení online registrací.
  Poté až na místě zpoplatněna 50 Kč

BĚŽECKÝ A CANICROSSOVÝ KODEX

 1. Naše závody se řídí jednoduchými pravidly běžeckého a canicrossového fair play, k přečtení na BĚŽECKÝ KODEX CANICROSSOVÝ KODEX

PRAVIDLA ZÁVODU - POUZE KATEGORIE CANICROSS

 1. Každý pes může běžet pouze s jedním závodníkem
 2. Rozhodující se váha psa v den závodu
 3. Závodník se může sám rozhodnout startovat se svým psem ve vyšší váhové kategorii, ale ne naopak
 4. závodník nemusí startovat se stejným psem ve všech závodech seriálu, avšak pokud změnou psa dojde ke změně váhové kategorie, budou se mu pak body seriálusčítet zvlášť v každé kategorii efektivní sečtení bodů musí zůstat ve stejné váhové kategorii
 5. závodník může v canicrossu startovat vždy pouze s jedním psem - neplatí v případě, pokud běžé s každým psem zvlášť s různými registracemi
 6. Psi, kteří se účastní závodu, musí být staří nejméně 12 měsíců.
 7. Povinná výbava: Postroj, sedák, vodítko s amortizérem s maximální délkou 2 m v nataženém stavu // BEZ POVINNÉ VÝBAVY NEBUDE MOŽNÉ PUSTIT ZÁVODNÍKA NA TRASU, BUDE PROBÍHAT NAMÁTKOVÉ PŘEMĚŘOVÁNÍ VODÍTEK PŘED STARTEM //
 8. Běžecké boty s hřeby jsou v závodě přísně zakázány. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.  
 9. Závodů se nesmí účastnit feny po 30 dni březosti a do 6 týdnů po porodu.
 10. Agresivita psů na trati bude prošetřena a případně trestána diskvalifikací, pejskům s problémem s agresí bude pro zachování bezpečnosti povolen start s košíkem.
 11. ZA AGRESIVITU SE POVAŽUJE: Napadení psa jiným psem, štípnutí, kousknutí, ale rovněž jakýkoli jiný nežádoucí tělesný kontakt psa s druhým psem
 12. Hrubé zacházení se psem rovněž nebude tolerováno a bude trestáno diskvalifikací.
 13. Na trati je nutné se chovat opatrně a to především u vzájemného předbíhání závodníků, předejít možným konfliktům mezi psy. Při předbíhání doporučujeme informovat předbíhaného z které strany běžíme (“zleva”, “zprava”) aby měl případně možnost sebe i svého psa na míjení připravit.
 14. Nedojde li k uporoznění předbíhaného, a předbíhaný pes projeví agresi, nemusí následně být protest uznán.
 15. Každý pes musí být v prostoru závodu vždy na vodítku.
 16. Pořadatel vyzývá závodníky a jejich doprovod, aby dbali na pořádek v místě parkování na startu a uklízeli po sobě a svých psech.
 17. Každý pes musí mít platná povinná  očkování. Splnění veterinárních podmínek je nezbytné. Platný očkovací průkaz s sebou .
 18. Všichni účastníci se řídí zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.
 19. Platí pravidlo rychlejší má přednost a na vyzvání je pomalejší závodník povinen umožnit předběhnutí
 20. Běžec vždy musí následovat stopu psa.
 21. Každý závodník odpovídá za dostatečnou kondici svého psa pro zdolání náročnosti závodu a připravenost psa na dané podmínky.

PODPOŘILI JSME